Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Recenzje wydawnictw
Recenzje wydawnictw

 S. Faktor, „Econovation. The Red, White and Blue Pill for Arousing Innovation” („Ekonowacja. Czerwona, biała i niebieska pigułka na pobudzenie innowacyjności”)

Motywem przewodnim książki autorstwa Steve’a Faktora jest w czasach kryzysu. wiele uwagi poświęca analizie otoczenia makroekonomicznego w Stanach Zjednoczonych, próbując przewidzieć najważniejsze trendy w gospodarce przyszłej dekady. Podkreślając istotną rolę nowoczesnych technologii, postuluje zarazem powrót USA do gospodarki produkcyjnej, co ma być remedium na panujący w tym kraju kryzys. W publikacji, Faktor promuje koncepcję  ekonowacji, ekonomicznej innowacji, która pozwala firmom wyjść poza dotychczasowe schematy i radzić sobie w niestabilnym i niesprzyjającym otoczeniu gospodarczym.

 W rozdziale 1. „Indulgence in an Age of Constraint” („Zachcianki w czasach ograniczeń”) przedstawia swoje poglądy na kryzys końca lat dwutysięcznych w USA. To czas paradoksów, gdy notowania giełdowe biły rekordy, a stopa bezrobocia przekraczała 9%. przypomina również wybrane innowacje czasów kryzysu w latach 30. XX w. (np. supermarkety, pralnie, substytut majonezu, chleb krojony itp.). Jako praźródło dzisiejszych problemów wskazuje „reaganomikę”, czyli czasy rządów prezydenta Reagana, gdy zmniejszanie podatków dla najbogatszych przyczyniło się do drastycznego wzrostu długu publicznego. Jak zauważa , najbogatsi nadwyżki finansowe najchętniej lokowali w obligacje rządowe, korzystając w dwójnasób z obniżek podatków – wskutek ograniczenia wpływów do budżetu rząd był bowiem zmuszony do zwiększonej emisji długu (s. 12). Faktor przywołuje dane z raportu Światowego Forum Ekonomicznego – w 2010 roku USA zajęły w nim 87. miejsce w kategorii „otoczenie makroekonomiczne”, osiągając wynik gorszy od Tadżykistanu.

Link do opisu publikacji.


V. Weerakkody, C.G. Reddick (red.), “Public Sector Transformation through E-Government” (“Transformacja sektora publicznego przez e-administrację”)

Książka“Public Sector Transformation through E-Government”, poświęcona jest tematyce e-administracji i składa się z 17 artykułów, stanowiących osobne całości. Część z nich porusza teoretyczne kwestie związane z ideą e-administracji, pozostałe to studia przypadków rozwiązań wprowadzanych w różnych krajach Europy i Ameryki Północnej.

Książka podzielona jest na trzy części. W pierwszej, zatytułowanej “Transformational E-government” („Transformacyjna e-administracja”) skoncentrowano się na zagadnieniach relacji między e-administracją a zmianami zachodzącymi w społeczeństwach. W części drugiej, „Benefits and Barriers to Transformation” („Korzyści i bariery transformacji”) zebrane zostały materiały poświęcone pożytkom płynącym z wdrażania rozwiązań e-administracji oraz jednocześnie towarzyszącym im barierom. Część trzecia, „T-Government and Public Service Delivery” („T-administracja oraz dostarczanie usług publicznych” – „t” pochodzi od słowa „transformacyjny”), zawiera teksty analizujące wpływ rozwiązań z zakresu e-administracji na poziom usług publicznych oraz na funkcjonowanie urzędów publicznych.

Link do opisu publikacji.


D.Silverstein, P.Samuel, N.DeCarlo, “The Innovator’s TOOLKIT – 50+ Techniques for predictable and sustainable organic growth” („Zestaw narzędzi innowatora. 50+ technik dla przewidywalnego i zrównoważonego wzrostu organicznego”)

Książka „The Innovator’s TOOLKIT” prezentuje ponad 50 technik z zakresu wdrażania innowacji produktowych i usługowych, opracowanych przez trzech amerykańskich ów specjalizujących się w doradztwie strategicznym, wdrażaniu innowacji oraz optymalizacji działalności firm.

Techniki zostały sklasyfikowane w zależności od etapu ich zastosowania, w wyróżnionych przez ów czterech fazach procesu innowacyjnego tj.: zdefiniuj, odkryj, rozwiń i udowodnij (define, discover, develop, demonstrate). Poświęcono im główne części książki. Opisowi każdej z technik towarzyszy studium przypadku albo praktyczny przykład ułatwiający zrozumienie zakresu stosowania poszczególnych technik. 

Pierwsza część książki prezentuje techniki pomocne w określeniu założeń procesu innowacyjnego. Autorzy wyjaśniają, jak zidentyfikować i zdefiniować luki innowacyjne w organizacjach lub w odniesieniu do wybranego wyrobu lub usługi. 

Link do opisu publikacji.


Abbie Griffin, Raymond L. Price, Bruce A. Vojak „Serial Innovators: how individuals create and deliver breakthrough innovations in mature firms” (“Seryjni innowatorzy: jak jednostki tworzą i wdrażają przełomowe innowacje w dojrzałych firmach”)

„Serial Innovators” to książka oparta na wywiadach z ponad 50 osobami, które pracując w korporacjach, co najmniej dwukrotnie doprowadziły do stworzenia przełomowej innowacji i wdrożenia produktu na rynek. Celem książki jest wskazanie kluczowych cech seryjnego innowatora, opisanie sposobu jego pracy oraz zarysowanie otoczenia instytucjonalnego, w którym działa – w tym także wskazanie najważniejszych barier, na które napotyka innowator.
 
Książka podzielona została na 8 rozdziałów poprzedzonych wstępem. Całość uzupełniają załączniki, w tym zestaw pytań na rozmowy kwalifikacyjne, które pozwolą wyłowić potencjalnych seryjnych innowatorów.
 
Publikację rozpoczyna opis stworzenia przez Procter & Gamble przełomowych podpasek Always Ultra. Produkt, który przynosi firmie miliard dolarów rocznie, mógł w ogóle nie powstać, gdyby nie przypadek. Do wartej miliard dolarów innowacji (to roczne przychody z tego produktu) mogło w ogóle nie dojść, a jej twórca – Tom Osborn – za to, że się nią zajmował, omal nie został wyrzucony z pracy. Na tym przykładzie autorzy opisują kilka kluczowych aspektów procesu innowacyjnego, m.in. rolę głębokiego zrozumienia potrzeb konsumenta; różnice w działaniu seryjnego innowatora i innych pracowników działu B+R oraz wpływ sposobu zarządzania firmą na tworzenie przełomowych innowacji.
 
 

Mats Lindgren, „21st Century Management. Leadership and Innovation in the Thought Economy” („Zarządzanie XXI wieku. Przywództwo i w Gospodarce Myślenia”)

Większość firm cały wysiłek wkłada w zarządzanie przeszłością, ignorując zarządzanie przyszłością, przekonuje we wstępie do książki „21st Century Management” Mats Lindgren. Pisze, że na spotkanie przyszłości wychodzą z zamkniętymi oczami –i przybliża powody powstania książki. Jednym z nich była próba podsumowania doświadczeń firm i branży konsultingowej w przewidywaniu trendów w biznesie, a kolejnym – chęć przygotowania czytelnika do zmierzenia się z nimi. przepowiada rozwój nowego zawodu: stratega przyszłości (future strategist, s. xxi), tj. specjalisty posiadającego dogłębne zrozumienie takich obszarów, jak B+R, marketing, HR czy strategia biznesowa.

W 1. części, „Fragments of change” („Fragmenty zmiany”), analizuje 35 studiów przypadku, w jego opinii reprezentatywnych dla „nowego świata” i napędzającej go T-ekonomii. „T” pochodzi od angielskich słów Targeting (celowanie), Thought (myśl, pomysł), Thinking (myślenie). Jeden z opisanych przypadków dotyczy księgarni internetowej Amazon. To przykład połączenia konserwatywnej strategii biznesowej (firmę ominęła tzw. bańka internetowa) z maksymalnym wykorzystaniem możliwości oferowanych przez technologię. Jak się okazuje, aż 75% konkurentów Amazona nie stosuje technik analizy i optymalizacji treści.

Link do opisu publikacji.


101 Metod Projektowych – strukturalne podejście do wdrażania innowacji w twojej organizacji

„101 metod projektowych – strukturalne podejście do wdrażania innowacji w twojej organizacji”przeznaczona jest dla czytelników, którzy wdrażają lub planują wdrażanie innowacji w organizacjach. Książka zawiera krótkie opisy 101 narzędzi wspomagających wdrażanie innowacji na poszczególnych etapach projektu i pomaga czytelnikom zmierzyć się z często spotykanymi problemami. formułuje cztery zasady pomyślnego wprowadzania nowości do organizacji:

  • Konstruuj innowacje wokół doświadczeń.
  • Myśl o innowacjach systemowo.
  • Rozwijaj kulturę innowacyjności.
  • Przyjmij ustrukturyzowany proces innowacyjny.

W dalszej części prezentuje własny projektowania procesu innowacji, nazwany Design Innovation Process („ projektowania procesu innowacyjnego”). Siedem podstawowych składników tego modelu dogłębnie analizuje w dalszych częściach książki. Struktura publikacji przypomina poradnik opisujący zastosowanie poszczególnych narzędzi oraz studia przypadków.

Link do opisu publikacji.


Społeczności start-upów: Tworzenie ekosystemu przedsiębiorczości w twoim mieście

 W książce „Startup Communities: Building an Entrepreneurial Ecosystem in Your City” („Społeczności start-upów: Tworzenie ekosystemu przedsiębiorczości w twoim mieście”) Brad Feld koncentruje się na procesie powstawania, rozwijania oraz dalszego funkcjonowania społeczności start-upów, rozumianej jako ekosystem wspierający rozwój przedsiębiorczości (instytucje otoczenia biznesu, uczelnie, środowisko inwestorów, ale też sprzyjający kreatywności klimat). W publikacji skupia się w dużej mierze na USA, a w szczególności na miejscowości Boulder, w której to jego zdaniem, powstało „największe zagęszczenie przedsiębiorczości” (the highest enterpreneurial density, s. 6). W dalszych częściach znajdują się wskazówki, które mogą pomóc w rozwoju start-upów, w tym w ich promowaniu, rozwijaniu ich społeczności czy pokonywaniu najczęściej spotykanych barier.

Link do opisu publikacji.


T.L. Friedman, „The World is Flat” (“Świat jest płaski”), Penguin Books, Londyn 2006

„The World is Flat” koncentruje się na analizie zjawisk zachodzących w globalizującym się świecie. Thomas Friedman buduje narrację wokół opisu dziesięciu sił przyczyniających się do spłaszczania się świata (flatteners), a więc do przyspieszenia relacji międzyludzkich oraz skrócenia dystansu konkurencyjnego między firmami czy wręcz między całymi krajami.. Zmiany zachodzące na świecie tłumaczy także zjawiskiem „potrójnej konwergencji”, będącej efektem rozwoju nowoczesnych technologii komunikacyjnych, przejściem od myślenia wertykalnego („kto kieruje?”) do horyzontalnego („jaki efekt chcemy osiągnąć?”) oraz zmianami politycznymi po upadku żelaznej kurtyny. Istotną część publikacji stanowią rozważania nad relacjami krajów wysoko rozwiniętymi z tymi, które pretendują do tego miana oraz nad największymi wyzwaniami współczesności: walką z terroryzmem, gwałtownymi zmianami na globalnym rynku pracy czy barierami we wdrażaniu innowacji. Podkreśla także rolę sektora publicznego we wzmacnianiu pozytywnych zmian zachodzących w płaskim świecie.
 
 

"Jugaad Innovation" gdzie szukać inspiracji ?

Jugaadto indyjskie słowo oznaczające improwizację, rozwiązanie problemu małym nakładem środków, na bazie tego, co jest akurat do dyspozycji. Dobrą ilustracją znaczenia tego słowa jest przywołany przez ów przykład bohatera amerykańskiego serialu „McGyver”, który za pomocą prostych, dostępnych w zasięgu ręki przedmiotów potrafił stworzyć wszystko, co było mu potrzebne, by uratować się z opresji. W opinii ów „Jugaad Innovation”, właśnie tego typu innowacyjność jest coraz bardziej potrzebna w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym i to nie tylko w krajach rozwijających się, ale i na całym świecie.

Wśród głównych odbiorców książki można wymienić menedżerów zarządzających firmami w warunkach wysoko rozwiniętej, konkurencyjnej gospodarki. Składa się ona z 9 rozdziałów, w których najpierw omawiane jest znaczenie tego typu innowacji, opisywane są najważniejsze cechy innowacji jugaad, sposób ich wdrażania oraz to, jak idea ta wspierana może być przez państwo.

Link do opisu publikacji.


Miejsce pracy w 2020 r.: Jak innowacyjne firmy przyciągają dziś pracowników jutra, wspierają ich rozwój i zatrzymują

„Miejsce pracy w 2020 r.: Jak innowacyjne firmy przyciągają dziś pracowników jutra, wspierają ich rozwój i zatrzymują” poświęcona jest tworzeniu i wdrażaniu długo- i średniofalowych strategii w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Autorki koncentrują się na analizie tych zagadnień w innowacyjnych firmach działających w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Posiadając wieloletnie doświadczenie w działach HR dużych amerykańskich firm, prezentują wnioski z przeprowadzonych w 2009 r. ankiet badawczych na grupie 2200 pracowników oraz wywiadów z pracodawcami. Ich zdaniem, rynek i miejsce pracy w obecnym dziesięcioleciu ulegną radykalnym zmianom. Wpływ na to mają dynamicznie zmieniające się czynniki demograficzne, społeczne, technologiczne oraz związane z globalizacją. Centralną część publikacji stanowi omówienie trzech modeli: Workforce 2020, 2020 Leader i Social Learning Ecosystem (Zaangażowanie pracowników 2020, Lider 2020, Ekosystem uczenia się społecznościowego). Autorki udzielają również rad, jak najlepiej przygotować się na nadchodzące zmiany oraz definiują dwadzieścia potencjalnych scenariuszy zmian.

Link do opisu publikacji.

powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości