Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
regulamin serwisu

Regulamin Portalu Innowacji

I. Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejsze zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej www.pi.gov.pl.
 2. Portal Innowacji zwany dalej „PI” – portal internetowy przekazujący informacje o działaniach proinnowacyjnych.
 3. Administrator – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834) przy ul. Pańskiej 81/83, NIP 526-25-01-444, powołana na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
 4. Użytkownik – osoba prawna, podmiot nie mający osobowości prawnej lub osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z zasobów PI.

II. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej www.pi.gov.pl przez Użytkownika.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z PI.
 3. Usługi świadczone przez Administratora mają charakter powszechny i nieodpłatny.
 4. Nazwa PI, logotyp i szata graficzna, zastosowane rozwiązania techniczne i funkcjonalne oraz treść i podlegają ochronie i stanowią własność Administratora.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z PI w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

III. Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Korzystanie z PI polega na:
  1. usłudze wyszukiwania- tj. wyszukiwania zbiorów na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych;
  2. usłudze przeglądania- tj. wyświetlania, nawigowania, powiększania i pomniejszania zbiorów;
  3. usłudze komentowania - tj. wprowadzania własnej treści, opinii do wybranych wiadomości.

IV. Zasady korzystania z danych i usług przez Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo korzystać z zasobów PI tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 2. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści PI, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 3. Użytkownik może komentować treści opublikowane na blogu PI poprzez formularze komentarzy.
 4. Wypowiedzi w komentarzach powinny być formułowane w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk.
 5. Komentarz nie zostanie opublikowany w całości bądź części albo zostanie usunięty jeżeli Administrator uzna go za:
  1. sprzeczny z prawem;
  2. wulgaryzmy;
  3. treści mogące obrażać inne osoby;
  4. naruszający prawa innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowe i osobiste prawa autorskie;
  5. naruszający zasady etykiety oraz współżycia społecznego;
  6. zawierający sformułowania mogące obrażać jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową;
  7. zawierający sformułowania, które są nakierowane na eskalowanie konfliktów pomiędzy komentującymi;
  8. informacje na temat nielegalnego pozyskiwania programów oraz łamania zabezpieczeń;
  9. pozbawiony jest jakiejkolwiek logicznej treści;
  10. nie mający związku z tematem komentowanej treści i/lub utrudniający innym Użytkownikom korzystanie z PI;
  11. wprowadzony przez osobę, która notorycznie łamie zasady zamieszczania komentarzy oraz utrudnia Użytkownikom dyskusje związaną z publikacją;
  12. zawierający elementy kodu HTML lub JavaScript (np. znaki "<" ">");
  13. mający charakter reklamowy - promuje firmę bądź serwis internetowy.
 6. Administrator nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
 7. Użytkownik korzystający z newslettera PI wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dostarczanej na podany adres e-mail.

V. Warunki techniczne korzystania z danych i usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z zasobów PI wymagane jest:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa);
  3. konto e-mail (w przypadku korzystania z niektórych podstron np. zasoby komentowania treści zamieszczonych na blogu Portalu Innowacji).
 2. Przy korzystaniu z zasobów PI zabronione jest:
  1. wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie PI lub infrastruktury technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej systemu;
  2. wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez PI.
 3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

VI. Prawa autorskie

 1. Zawartość PI podlega ochronie przepisów prawa autorskiego. Wykorzystywanie bez upoważnienia jakichkolwiek materiałów zamieszczonych PI może stanowić naruszenie praw autorskich.
 2. Żadna część PI nie może być kopiowana (w wydruku ani w formie elektronicznej ani innej) dla żadnych celów za wyjątkiem dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jeżeli jakakolwiek część tej strony internetowej zostanie wykorzystana w takich celach, wszystkie kopie muszą posiadać wszelkie zawarte w oryginalnej wersji oznaczenia praw autorskich i inne oznaczenia dotyczące praw własności intelektualnej.
 3. Użytkownik jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umieszczonych w PI, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie powyższych danych w sposób inny dopuszczalne jest wyłącznie za wyraźną zgodą osób uprawnionych lub na podstawie przepisów prawa.

VII. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych, udostępnionych przez Użytkownika, jest Administrator, zdefiniowany w części I pkt 3. Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, chroniąc i zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
 2. W zakres danych osobowymi, udostępnianych przez Użytkowników, wchodzą wyłącznie adresy e-mail Użytkowników.  Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację celu przetwarzania.
 3. Dane osobowe użytkowników PI są przechowywane i przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę. Dane te są chronione przed pozyskiwaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione, zgodnie z wewnętrznymi procedurami Administratora.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prawidłowym korzystaniem z usług świadczonych w ramach PI. Dane mogą być udostępnione wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, w tym usuwania. Administrator zastrzega sobie prawo do archiwizowania poczty elektronicznej kierowanej do niego, a także do wykorzystania jej, w uzasadnionych przypadkach, do celów dowodowych.
 6. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez Użytkowników na Platformie oraz za treści do których odnoszą się przekierowania zamieszczone przez Użytkownika na PI. Wypowiedzi te są wyłącznie własnością Użytkowników od których pochodzą.
 7. Treści zamieszczane przez użytkowników na Blogu PI, po uzyskaniu akceptacji publikacji, są widoczne dla wszystkich Użytkowników.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom PI korespondencji elektronicznej zawierającej informacje o zmianach na PI.
 9. Informacje, które zawarte są w tzw. logach systemowych (np. adres IP) wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celach związanych z administrowaniem PI oraz służą do zbierania statystycznych informacji.

VIII. Zastrzeżenia prawne

 1. Materiały przedstawione na  PI w zakresie opisanym w Regulaminie dostępne są nieodpłatnie i służą jedynie celom informacyjnym.
 2. Opracowania dostępne na PI nie stanowią oficjalnego stanowiska Administratora ani jakiegokolwiek organu administracji publicznej.
 3. Podane informacje nie stanowią porady prawnej, źródła prawa, a także urzędowej interpretacji przepisów prawa.
 4. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii zawartych na tej stronie, proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Administratorem (mail: pi@parp.gov.pl).
 5. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie pochodziły z wiarygodnych źródeł i aby były kompletne, prawdziwe oraz aktualne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych na tej stronie materiałach, ani za rezultaty działań podjętych w oparciu o prezentowane w serwisie informacje. ta daje możliwość przejścia bezpośrednio z niej na strony stworzone i utrzymywane przez osoby trzecie, nad którymi Administrator nie ma żadnej kontroli.

IX. Informacja dodatkowa

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się z Administratorem (mail: pi@parp.gov.pl).

X. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Portalu Innowacji.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do PI.
 5. Administrator ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn ma prawo czasowo zawiesić dostęp do PI na okres niezbędny do usunięcia skutków, będących następstwem zaistniałych okoliczności.
 6. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z PI, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego, czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej PI.
 8. Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie PI.
 9. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadomi Użytkownika, publikując odpowiednią informację na stronie PI.
 10. PI, jako witryna internetowa może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez strony trzecie.
 11. Z odnośników do innych zasobów internetowych Użytkownik korzysta na własne ryzyko. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez PI.

 

Regulamin do pobrania w formacie PDF.

Warszawa, 2013-03-29powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości