- A A A+ |
Konkurs Polski Produkt Przyszłości
Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału

w XIX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Celem Konkursu, objętego honorowym patronatem przez Ministerstwo Rozwoju, jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

Do Konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja: jednostka naukowa-przedsiębiorca, z krajów Unii Europejskiej. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:

1.    produkt przyszłości jednostki naukowej,

2.    produkt przyszłości przedsiębiorcy,

3.    produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca.

Nagrody i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości” przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu, którego projekt:

 • jest doprowadzony najdalej do etapu prac wdrożeniowych (projekt niewdrożony),

albo

 • został wdrożony do praktyki produkcyjnej - w okresie od 12 miesięcy do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do Konkursu – (projekt wdrożony).

Zwycięzcy w Konkursie Polski Produkt Przyszłości otrzymują statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości” oraz wsparcie w promocji produktu.

Oprócz w/w nagród, Organizator Konkursu przewiduje również przyznanie nagród specjalnych:

 • za projekt zgłoszony przez firmę typu spin-off,
 • za projekt z branży ICT,
 • za projekt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w procesie oceny zgłoszonych rozwiązań.

Wnioski konkursowe można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie:

do dnia 8 czerwca 2016 roku, do godz. 16.30

na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu udzielane są pod nr telefonu (22) 432 83 12 lub za pośrednictwem poczty e-mail: konkursppp@parp.gov.pl

Dokumenty dla uczestników XIX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Regulamin Konkursu Polski Produkt Przyszłości, w tym:

oraz

Informacje nt. laureatów poprzednich edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości zamieszczone są na stronie http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_86624.asp


 Rozsztrzygnięcie XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Gala Konkursu Polski Produkt Przyszłości to najważniejsza impreza promocyjna w kalendarzu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas uroczystości zostały ogłoszone wyniki XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, Konkursu organizowanego od szeregu lat przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Tegorocznym laureatom nagrody wręczyła Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak. Uroczystość odbyła się  w dniu 7 grudnia 2015 roku w Teatrze Kamienica w Warszawie, z której relację można zobaczyć na kanale YouTube PARP.

BLK 037

Podczas Gali został odczytany list gratulacyjny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do Laureatów Konkursu.

Konkurs Polski Produkt Przyszłości, którego celem jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów, mających szansę zaistnieć na rynku polskim, przeprowadzany jest w trzech kategoriach – produkt przyszłości jednostki naukowej, produkt przyszłości przedsiębiorcy oraz produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca.

W tegorocznej edycji Konkursu nagrodę główną w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych z Poznania za projekt pt. „Wielomodułowa maszyna nowej generacji do ochrony obszarów wodno-błotnych” (kategoria: jednostka naukowa) – wielomodułowa samobieżna maszyna przeznaczona jest do ochrony obszarów wodno-błotnych przed sukcesją roślinności powodującej degradację środowiska przyrodniczego oraz zahamowania spadku bioróżnorodności na terenach wodno-błotnych, głównie na terenach parków narodowych i krajobrazowych oraz chronionych obszarach Natura 2000.

 • AssisTech Sp. z o.o. z Gdańska za projekt pt. „C-Eye – „Rehabilitacja mózgu poprzez kanał wzrokowy” (kategoria jednostka naukowa) – C-Eye to innowacyjny system wykorzystujący technologię śledzenia wzroku w zastosowaniach medycznych. Wspiera ocenę stanu neurologicznego i neurorehabilitację oraz pokonuje bariery komunikacyjne osób pozornie nieświadomych i pozbawionych możliwości konwencjonalnego kontaktu z otoczeniem.

 • Instytut Techniki Górniczej KOMAG z Gliwic i KOPEX Machinery S.A. z Zabrza za projekt pt. „Kombajn ścianowy typu KSW-800NE” (kategoria konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca) – kombajn KSW-800NE umożliwia eksploatację węgla z niskich pokładów, zużywa znaczniej mniej energii elektrycznej niż podobne urządzenia, przyczyniając się do poprawy warunków środowiskowych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom obsługa kombajnu pracuje w bardziej bezpiecznych i komfortowych warunkach.

Kapituła Konkursu zdecydowała również o przyznaniu szeregu wyróżnień i dwóch nagród specjalnych.

W kategorii „produkt przyszłości jednostki naukowej” wyróżniono projekt pt. „Modułowy wyrób tekstroniczny”, zgłoszony przez wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach wspólnie z Instytutem Włókiennictwa z Łodzi – opracowany wyrób tekstroniczny składa się z wyrobu włókienniczego i umieszczonych w nim elektronicznych modułów pomiarowych. Umożliwia bezpieczne i pewne zasilanie oraz przekazanie i odbieranie sygnałów z/i do czujników pomiarowych.

W kategorii „produkt przyszłości przedsiębiorcy” wyróżniono trzy projekty:

 • „Urządzenie rehabilitacyjno-rekreacyjne TORQWAY”, zgłoszony przez TORQWAY Sp. z o.o. z Torunia – TORQWAY to pojazd z napędem ręcznym łączący w sobie funkcje pojazdu sportowego i rekreacyjnego. Może służyć jako mini siłownia i narzędzie ruchowe wspierające rehabilitację.
 • „Samochód ratowniczo-gaśniczy wyposażony w ramię gaśnicze typu HRET”, zgłoszony przez Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych Sp. z o.o. Sp. k z Bielska Białej – pojazd ratowniczo-gaśniczy z ramieniem typu HRET oprócz gaszenia pożarów umożliwia również penetrację obiektów zamkniętych. Sterowanie ramieniem z kabiny pojazdu przyspiesza proces gaszenia pożaru i zwiększa bezpieczeństwo strażaka.
 • „System zwiększający bezpieczeństwo dzieci przewożonych w pojazdach”, zgłoszony przez IDAP TECHNOLOGY sp. z o.o. z Warszawy – system bezpieczeństwa składa się z urządzenia automatycznie napinającego zintegrowane pasy bezpieczeństwa przytrzymujące dziecko w foteliku bezpieczeństwa oraz urządzenia zmniejszającego przemieszczenie głowy dziecka spowodowane uderzeniem w bok pojazdu samochodowego.

W ostatniej kategorii tj. „produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa – przedsiębiorca” wyróżniono również trzy projekty:

 • „System dwukierunkowego przekształtnika AC-DC-AC dla przepompowni wysokociśnieniowych”, zgłoszony przez Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej i Zakład Energoelektroniki „TWERD” Michał Twerd z Torunia – rozwiązanie dedykowane głównie dla przemysłu wydobywczego ropy naftowej oraz elektrowni szczytowo–pompowych. Dzięki zastosowaniu algorytmu aktywnej kontroli przepływu wstecznego i prostownika aktywnego możliwe jest znaczące zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz strat związanych z jej przetwarzaniem.
 • „Ekologiczna metoda regeneracji roztworów chlorku miedzi stosowanych w procesie trawienia obwodów drukowanych”zgłoszony przez Instytut Metali Nieżelaznych z Gliwic i „MATUSEWICZ” Budowa Maszyn S.j. z Gryfowa Śląskiego – opracowana metoda jest bezkonkurencyjna zarówno pod względem technologicznym i ekonomicznym, jak i ekologicznym. Konstrukcja nowego reaktora pozwala na osiągnięcie bardzo wysokiej dyspersji tlenu, co prowadzi do uzyskania dużych wydajności i szybkości procesu utleniania miedzi.
 • „Żywice fenolowo-formaldehydowe do laminatów”, zgłoszony przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”BLACHOWNIA” z Kędzierzyna-Koźla i LERG S.A. z Pustkowa – dzięki współpracy ww. podmiotów, na rynku oferowane są dziś nowe typy żywic fenolowo--formaldehydowych o wysoce specjalistycznych właściwościach aplikacyjnych. Oprócz doskonałej wytrzymałości mechanicznej, odporności na przebicia elektryczne i odporności cieplnej, wyróżniają się niską zawartością substancji szkodliwych.

Nagrodę Specjalną dla firmy typu spin-off za projekt pt. „C-Eye – „Rehabilitacja mózgu poprzez kanał wzrokowy” otrzymała firmaAssisTech Sp. z o.o. z Gdańska.

Nagroda Specjalna Ministra Gospodarki „eCO2innowacje” dla produktu o największym potencjale w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, została przyznana Instytutowi Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej i Zakładowi Energoelektroniki „TWERD” Michał Twerd z Torunia za projekt pt. „System dwukierunkowego przekształtnika AC-DC-AC dla przepompowni wysokociśnieniowych”.

 


Rozstrzygnięcie XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Uroczystość wręczenia nagród tegorocznym laureatom Konkursu odbyła się 1 grudnia 2014 roku w Warszawie. Poniżej wykaz laureatów Konkursu w podziale na kategorie:

LAUREACI XVII EDYCJI KONKURSU POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI

Produkt przyszłości jednostki naukowej

Nagroda

ItraPol i LutaPol, PREKURSORY RADIOFARMACEUTYKÓW DO ZASTOSOWAŃ W RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, Otwock

 

Wyróżnienie + Nagroda Specjalna za projekt z branży ICT

SYSTEM KRYPTOGRAFICZNY

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Wyróżnienie

ROZDZIELNICA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA TYPU PREM-GO

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice

 

Wyróżnienie

CERAMICZNE PODKŁADKI SEGMENTOWE DO SPAWANIA W OSŁONIE GAZOWEJ STALI I STOPÓW SPECJALNYCH

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

 

Produkt przyszłości przedsiębiorcy

Nagroda

STYMULATOR POLIMODALNEJ PERCEPCJI SENSORYCZNEJ

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o., Kajetany

 

Wyróżnienie + Nagroda Specjalna „eCO2 innowacja”

TECHNOLOGIA WYSOKOEFEKTYWNEGO ODZYSKU CIEPŁA W SYSTEMACH WENTYLACYJNYCH

INWENT Piotr Żółkowski, Lublin

 

Wyróżnienie

PIANOSILIKATY

Ipanterm Sp. z o. o., Wrocław

 

Wyróżnienie

SYSTEM REJESTRACJI DŹWIĘKU PRZESTRZENNEGO AudioSense 3D

Zylia Sp. z o. o., Poznań

 

Produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa - przedsiębiorca

Nagroda

PLASTYFIKATOR TWORZYW SZTUCZNYCH

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Kęzierzyn-Koźle

 

Wyróżnienie

CIĄGNIK AKUMULATOROWY GAD-1

Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice

NAFRA Polska Sp. z o. o., Rybnik

 

Wyróżnienie

TECHNOLOGIA AZOTOWANIA W NISKOTEMPERATUROWEJ PLAZMIE NARZĘDZI ZE STALI SZYBKOTNĄCYCH

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa

TIZ Implements Sp. z o. o., Warszawa


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2016 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości